سلام،

من سعیدم.

کم و بیش این شکلی‌ام

به خونه‌ی مجازی من خوش اومدین.